План генералне регулације Књажевца

1. План генералне регулације Књажевца
2. Ситуациони план са границом плана
3. Постојећа намена површина
4. Режим коришћења грађевинског земљишта
5. Планирана намена
6. Саобраћај нивелација регулација
7. Инфраструктура

Извод из ППО