Измена и допуна ПГР туристичког насеља Коњарник на Старој планини

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

Текстуални део плана преузмите овде.


ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

 1. Извод из просторног плана општине Књажевац
 2. Топографско катастарски план са границом Плана
 3. Постојећа намена површина
 4. План режима коришћења грађевинског земљишта
  4а. Табеле уз лист бр. 4
 5. Планирана намена површина
 6. Саобраћајно решење са нивелацијом и регулацијом
  6а. Саобраћајно решење са нивелацијом и регулацијом и аналитичко-геодетским елементима
 7. План мреже инфраструктуре

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА “КОЊАРНИК” НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ

Текстуални део извештаја преузмите овде.
Графички прилог извештаја преузмите овде.