Корона вирус, симптоми, превенција и важни телефони

Општина Kњажевац апеловала је на све грађане да без преке потребе не иду у друге градове. У апелу, који је објављен на друштвеним мрежама, поред осталог се наводи:''С’обзиром да се...


Опширније
1РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА БАЛТА БЕРИЛОВАЦ

  • ПДФ

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОГЛАШАВА РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА БАЛТА БЕРИЛОВАЦ

Рани јавни увид обавиће се у трајању од 15 дана, од 01. јула до 15. јула 2019. године, радним данима од 8 до 15 часова у просторијама JП «Предузеће за развој, урбанизам и изградњу» општине Књажевац, Кеј Д. Туцовића бр. 30 и у згради општине Књажевац, ул. М. Обилића бр. 1, соба бр. 44. Циљ израде Плана генералне регулације је спровођење Просторног плана општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац бр. 9/1/2011) и ближа разрада обухваћеног подручја од око 141 ха. Граница обухвата Плана детаљне регулације је одређена Одлуком о изради плана. Коначна граница планског обухвата утврдиће се у фази нацрта Плана генералне регулације. Све примедбе и сугестије, у току раног јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи - Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско- правне послове општине Књажевац, најкасније до 15.07. 2019. године. Евидентиране примедбе и сугестије, правних и физичких лица, могу утицати на планска решења. Пре излагања на рани јавни увид, Комисија за планове општине Књажевац је на седници одржаној 18.06. 2019. године донела закључак о оглашавању раног јавног увида . Рани јавни увид се организује на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон).

Рани јавни увид плана регулације можете преузети овде.