Рани јавни увид ПГР села Црни Врх са засеоком Граваљоса


Опширније

Општина Књажевац

Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са Републиком Бугарском и улази у састав Тимочке Крајине. Налази се на северној географској ширини од 43°20'...


Опширније

Бањица

Не зна се тачно када су људи, лечења ради, почели да се купају у овим изворима, али постоје налази још из праисторије, затим римског периода, као и у...


Опширније

Асфалтирање

Одржавање улица и локалних путева у Књажевцу је један од приоритета Дирекције за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац.


Опширније
1234

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕОГЛАШАВА


РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЦРНИ ВРХ СА ЗАСЕОКОМ ГРАВАЉОСА


Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 15.06 до 30.06.2017. године, радним данима од 8 до 15 часова у просторијама ЈП "Предузеће за развој, урбанизам и изградњу" општине Књажевац, Кеј Д. Туцовића бр. 30 и у згради општине Књажевац, ул. М. Обилића бр. 1, соба бр. 44.

Циљ израде Плана генералне регулације је спровођење Просторног плана општине Књажевац ("Сл. лист општине Књажевац" бр. 9/1/2011) и ближа разрада обухваћеног подручја од око 450hA.

Граница обухвата Плана детаљне регулације је одрађена Одлуком о изради плана. Коначна граница планског обухвата утврдиће се у фази нацрта Плана генералне регулације.

Све примедбе и сугестије, у току раног јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи - Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Књажевац. најкасније до 30.06.2017. године.

Евидентиране примедбе и сугестије, правних и физичких лица, могу утицати на планска решења.

Пре излагања на рани јавни увид, Комисија за планове општине Књажевац је на седници одржаној 25.05.2017. године донела закључак о оглашавању раног јавног увида.

Рани јавни увид се организује на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 -одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).